รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 237     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นางสาวสุภาวดี แซ่โค้ว

สถาบัน : โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6

                   โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

ชื่อผู้วิจัย                 นางสาวสุภาวดี แซ่โค้ว

สถานศึกษา           โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)  สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนคร   

                            หาดใหญ่

ปีที่ทำการวิจัย       ปีการศึกษา 2557

 

                      รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557 นี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3  จำนวน  40  คน   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 3 หน่วย  3 เล่ม  ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผล  จำนวน23  แผน รวมแผนปฐมนิเทศ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี) หน่วยที่ 4-6 เป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 12 ข้อ และสถิติที่ใช้ประกอบด้วย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมติฐานในการทดสอบทีแบบไม่อิสระ  สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ  ได้แก่  การหาค่าความเที่ยงตรงตามสูตรของ IOC  การหาค่าความเชื่อม่นแบบทดสอบตามสูตร KR-20  หาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามตามสูตรสัมประสิทธิแอลฟา และสถิติหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนใช้ E1/E2

                      ผลการวิจัย พบว่า

                      1)  ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 พบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2 =84.09/83.75 สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนด 80/80 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

                      2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

 

                      3)  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4-6  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (X= 4.04 , S.D. = 0.63) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้