การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 258     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นางปิยะนุช จินตนา

สถาบัน : โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด)

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)   เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  โรงเรียนเทศบาล ๑ (ห้วยมุด) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 จำนวน  14  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   จำนวน 13 ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอบแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)  เรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน 13 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จำนวน  30  ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น(5E)  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

         ผลการศึกษาพบว่า

       1.  ผลการใช้ชุดการเรียนรู้  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดของชุดการเรียนรู้ เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ทั้ง 13  ชุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  107.00 คิดเป็นร้อย 82.31และมีคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  24.14 คิดเป็นร้อยละ  80.48 สรุปได้ว่า ชุดการเรียนรู้  เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพ  82.31/80.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  (80/80)

            2.   การหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร

5 ขั้น (5E) เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ  0.6239 หมายความว่า  นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั้น (5E) เรื่อง เลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีความก้าวหน้าทางการเรียน  คือ  มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ  62.39  

            3.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๑(ห้วยมุด)  ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการเรียนรู้ เรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   ด้วยรูปแบบการสอนแบบวัฏจักร 5 ขั้น (5E)  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

          4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้

เรื่องเลขยกกำลัง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43