รายงานการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 302     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นายศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถาบัน : โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 171 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 41 คน ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design ครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 แผน  2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จำนวน 30 ข้อ 3) แบบทดสอบหลังจากเรียนตามแผนการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) จำนวน

6 แผน ๆ ละ 10 ข้อ และการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และ ทำการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ttest (Dependent) 

                      ผลการวิจัย  พบว่า

                      1. การหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีประสิทธิภาพ 80.89/81.14 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้

 

                      2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน   การจัดกิจกรรมตามแนวคิดสมองเป็นฐาน (BBL) วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่องเศษส่วน ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

Abstract

                The  purpose of this study was to 1) find the efficiency of Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction on fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students following criterion 80/80 2) compare the students’ achievement between pre-test and post-test by using Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction on fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students. The subject of this study were 41 students who participated in Matayom Suksa 1/1 (from 171 students of  4 Matayom Suksa 1 classes) at Chakunraowittaya (In-Chum Deesarn ooppathum) School, the Kamphangphet municipality, Kamphangphet province.  in the second semester of academic year 2014. The research was used the One Group Pre-test Post-test Design. The instruments used in this study were 1) the 8 lesson plans using BBL theory on fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students 2) the pre-test and post-test and 3) the lesson plan post-tests. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, efficiency and ttest (Dependent). 

                    The result of the study were as follows:

                    1. The efficiency of Brain Based Learning Theory (BBL) Instruction on fraction in core mathematics for Matayom Suksa 1 students was 80.89/81.14, the efficiencies were more than criterion 80/80.

                     2. The students’ achievement post-test was higher than pre-test at .01 level.