การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 315     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถาบัน : โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

บทคัดย่อ

                      การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา  2557 จำนวน 171 คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน

ชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  จำนวน 127 คน  ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่ม

กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจำนวน 4 ห้อง

ใช้วิธีการจับสลาก 3 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ครั้งที่ 1 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 41 คน เป็นกลุ่มทดลอง1 ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process ครั้งที่ 2 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำนวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง2 ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design ครั้งที่ 3 สลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำนวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสอนตามคู่มือครู เครื่องมือในการวิจัย  คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process 2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 5) แบบทดสอบท้ายชุดแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบ ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  แบ่งเป็น 5 ระดับ  จำนวน 15 ข้อ การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA หรือ F-test )

                    ผลการวิจัย  พบว่า

                      1. การหาประสิทธิภาพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า วิธี Group Process มีค่าประสิทธิ- ภาพ 81.74/82.00  วิธี Backward Design มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/84.44 และวิธีสอนตามคู่มือครูมีค่าประสิทธิภาพ 80.55/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

                      2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2  และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVAหรือ F-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2  และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า วิธี Backward Design มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า วิธี Group Process และวิธีสอนตามคู่มือครู และวิธี Group Process มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                                3. การทดสอบความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดย วิธี Backward Design นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก และการจัดการเรียนรู้ที่ทำการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือนักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก