รายงานการวิจัย รายงานการพัฒนาแบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทาง ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (THE GRAMMAR EXERCISES USED TO DEVELOP BASIC ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS GRADE 6) ของ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2559     เข้าชม 296     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นางสาวพัชราภรณ์ โตแก้ว

สถาบัน : โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (THE GRAMMAR EXERCISES USED TO DEVELOP BASIC ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS GRADE 6) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและแบบฝึกไวยากรณ์ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านชุกกุ่ม) สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากห้องเรียน ได้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน จากประชากร จำนวน 65 คน ผู้วิจัยเป็นผู้สอนนักเรียน ทั้ง 2 ห้องเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ คู่มือการใช้แบบฝึก เอกสารแบบฝึก แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เพื่อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมและแบบฝึกทั้ง 8 หน่วย การวิเคราะห์ในทุกรายการผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน เช่น หาค่าเฉลี่ย (X ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบแบบที (t - test)

 

ผลวิจัยสรุปได้ว่า

 

แบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (THE GRAMMAR EXERCISES USED TO DEVELOP BASIC ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS GRADE 6) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ E1/E2 = 87.31/89.10 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (THE GRAMMAR EXERCISES USED TO DEVELOP BASIC ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS GRADE 6) สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมีผลสัมฤทธิ์ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีใช้แบบฝึกไวยากรณ์เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (THE GRAMMAR EXERCISES USED TO DEVELOP BASIC ENGLISH SKILLS FOR STUDENTS GRADE 6) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมและแบบฝึกไวยากรณ์ อยู่ในระดับมากขึ้นไปทุกข้อ