รายงานการพัฒนา แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบ ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 21 มิถุนายน 2559     เข้าชม 280     โดย ครูอินโฟ

ชื่อผู้ทำ : นางกนกวรรณ จันทร์ตะคุ

สถาบัน : รงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นักเรียน 37 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า

 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ทุกเล่ม ซึ่งมีประสิทธิภาพโดยภาพรวม เท่ากับ 84.81/82.70 ได้ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75

 

2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก