รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 24 กรกฏาคม 2559     เข้าชม 296     โดย มาลัย

ชื่อผู้ทำ : มาลัย ฟองนิ้ว

สถาบัน : โรงเรียนวัชรวิทยา

        การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6

มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6  ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง

สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2558 จำนวน 155   คน  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนวัชรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  จำนวน 43 คน ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจำนวน 4 ห้อง และแต่ละห้องได้จัดนักเรียนแบบคละกัน คือ ประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้วิธีการจับฉลาก 1 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ซึ่งจับได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียนจำนวน 43 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล

วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชันธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ชุด  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  3) แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  9 ชุด   4) แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 และเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ttest (Dependent)  

ผลการศึกษา  พบว่า การหาประสิทธิภาพโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 จำนวน 43 คน พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เท่ากับ 86.67 และร้อยละของคะแนนสอบหลังเรียนเท่ากับ 85.50 แสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.67/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้                          

                      2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                      3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล วิชาเคมี 5 รหัสวิชา ว30225โดยภาพรวม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง  รองลงมา ได้แก่  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  ส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน