รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 11 ตุลาคม 2559     เข้าชม 238     โดย amnuay

ชื่อผู้ทำ : นางสาววันเพ็ญ ทวยหาญ

สถาบัน : โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

ชื่องานวิจัย                 รายงานการใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง    ระบำทอผ้าเกาะยอกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (วิชานาฏศิลป์) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

ผู้ศึกษาค้นคว้า                     นางสาววันเพ็ญ  ทวยหาญ

ปีการศึกษา                            2556

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ประกอบการสอนเรื่องระบำทอผ้าเกาะยอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ระบำทอผ้าเกาะยอกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์

3)เพื่อศึกษาทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  

4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วย ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ด้วยประกอบการสอน  เรื่อง  “ระบำทอผ้าเกาะยอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) เทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 1)ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์  “ระบำทอผ้าเกาะยอ”กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

 3) แบบวัดทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบประเมินวัดความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์โดยใช้ เรื่อง “ระบำทอผ้าเกาะยอ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test)

               

 

สรุปผลการศึกษา พบว่า

                1.   ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์              เรื่อง นาฏศิลป์ “ระบำทอผ้าเกาะยอ”  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (วิชานาฏศิลป์)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.51/81.49 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

                2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง   ระบำทอผ้าเกาะยอกลุ่มสาระการเรียนรู้        ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์สอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                3) การวัดทักษะด้านนาฏศิลป์ของนักเรียนที่เรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำทอผ้าเกาะยอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

 

                4) ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ส่งเสริมทักษะด้านนาฏศิลป์ เรื่อง นาฏศิลป์พื้นเมือง ระบำทอผ้าเกาะยอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (วิชานาฏศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก