รายงานผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย

วันที่ 12 เมษยายน 2560     เข้าชม 93     โดย ธิดารัตน์

ชื่อผู้ทำ : นางธิดารัตน์ ฮงประยูร

สถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม               ของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และเพื่อเปรียบเทียบผลของการพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1)คู่มือการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย    ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย จำนวน 30 กิจกรรม                    2) แผนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม  ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วยหน่วยการเรียน 10 หน่วย ๆ ละ             3  แผน รวมทั้งหมด 30 แผน และ3) แบบสังเกตพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ประกอบด้วย  การปฏิบัติตามข้อตกลง  การรอคอยตามลำดับก่อน-หลัง  และการเป็นผู้นำผู้ตาม และการเล่นร่วมกับผู้อื่น ใช้ประเมินก่อนจัดกิจกรรม(O)ระหว่างการจัดกิจกรรมเมื่อสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์ และหลังจัดกิจกรรม (O) หลังจากเด็กปฏิบัติกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคม โดยใช้แบบสังเกตชุดเดียวกัน ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาของการใช้กิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่วันที่ 27 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ.2558  เป็นระยะเวลา 10  สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันจันทร์  วันอังคาร และวันพุธ  วันละ 40  นาที ในช่วงกิจกรรมกลางแจ้ง ตั้งแต่เวลา 11.00-11.40 น. เมื่อทำการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมแล้วจากนั้นนำคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  คะแนนเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมทางด้านสังคมทุกช่วงสัปดาห์และก่อนหลังการจัดกิจกรรมเป็นรายด้านและภาพรวม

 ผลการศึกษาพบว่า

                          1. พบว่าคะแนนพัฒนาการความพร้อมทางด้านสังคมระหว่างที่ได้รับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ ที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 6.10  คิดเป็นร้อยละ 50.83  สัปดาห์ที่  2 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 7.29  คิดเป็นร้อยละ  60.75  สัปดาห์ที่ 3  มีค่าเฉลี่ยมีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น7.61 คิดเป็นร้อยละ 63.44  สัปดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8.00 คิดเป็นร้อยละ 66.67  สัปดาห์ที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.00  คิดเป็นร้อยละ 75.00 สัปดาห์ที่ 6  มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.48 คิดเป็นร้อยละ 79.03  สัปดาห์ที่ 7                 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 9.84 คิดเป็นร้อยละ 81.99 สัปดาห์ที่  8 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 10.77 คิดเป็นร้อยละ 89.78 สัปดาห์ที่  9 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 11.32  คิดเป็นร้อยละ 94.35 และสัปดาห์ที่ 10                       มีค่าเฉลี่ยคงที่เป็น 11.48 คิดเป็นร้อยละ 95.70 รวมทั้ง 10 สัปดาห์  มีค่าเฉลี่ย  90.90  คิดเป็นร้อยละ 75.75  ซึ่งผลการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามลำดับเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้                  

                      2.ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล                    ปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของโดยภาพรวมหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย มีคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมโดยภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 11.71 คิดเป็นร้อยละ 97.58 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย มีค่าเฉลี่ย 5.90  คิดเป็นร้อยละ 49.17  

                    สรุปผลค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมก่อนและหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยแตกต่างกัน โดยหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย เด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มีคะแนนพฤติกรรมความพร้อมทางด้านสังคมโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 11.71  สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยซึ่งมีค่าเฉลี่ย  5.90 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้