เผยแพร่ผลงานครู » คณิตศาสตร์ » รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 181 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต

โดย : นายกฤษฎา การหมั่น

บทคัดย่อ
ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้รายงาน นายกฤษฎา การหมั่น ตำแหน่งครู โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อำเภอน้ำโสม
จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

บทคัดย่อ

รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน หน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ปรากฎผลการศึกษาดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการใช้เอกสารประกอบการเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพของกระบวนการ / ผลลัพธ์ สูงกว่าเกณฑ์ 75 / 75 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลมากกว่า .50
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ยอดนิยม