เผยแพร่ผลงานครู » ภาษาไทย » การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
โดย kruinfo วันที่ 05 มี.ค. 2555 23:18:16 ดู 605 ครั้ง

ชื่องานวิจัย : การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

โดย : นายสามารถ แสงจันทร์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสามแยกพิทักษ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐
(๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสามแยกพิทักษ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
(๓) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล แบบฝึกทักษะ เรื่อง คำควบกล้ำ ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสามแยกพิทักษ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร จำนวน ๒๕ คน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลได้แก่ แบบฝึกทักษะ คำควบกล้ำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า๑. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเรื่องคำควบกล้ำ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๔๐ / ๘๙.๐๖ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนสามแยกพิทักษ์ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร หลังการใช้แบบฝึกทักษะทักษะเพิ่มสูงขึ้นกว่าก่อนใช้แบบฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้๓. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง คำควบกล้ำ ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น มีค่าเท่ากับ .๘๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ยอดนิยม