ทุนการศึกษา TAIST-Tokyo Tech รอบที่ 2

วันที่ 26 เมษยายน 2559     เข้าชม 275     โดย ครูอินโฟ

            สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (Sirindhorn International Institute of Technology; SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute of Technology (TAIST-Tokyo Tech) นั้น ข้อมูลโดยสังเขปของโครงการ TAIST-Tokyo Tech ดังนี้ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 ปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ประกอบด้วย

           1. วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)
           2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)
          3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน(Advanced and Sustainable Environmental Engineering :EnvE.)

           แต่ละหลักสูตรรับนักศึกษาเพื่อรับทุน จำนวน 30 ทุน ทุกหลักสูตรเรียนที่ สวทช. โดยคณาจารย์จาก Tokyo Tech ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้สอนและนักศึกษาจะได้ทำงานวิจัยร่วมกับนักวิจัย สวทช. หรือภาคอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยให้กับภาครัฐและเอกชนในอนาคต** ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปีตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด **

ในการนี้ โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกรอบที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว แต่ยังมีทุนฯ ที่มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับทุนและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ สวทช. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของโครงการฯ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบข้อมูลการเปิดรับสมัครในรอบที่ 2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กำหนดการ รอบที่ 2

          เปิดรับใบสมัคร : บัดนี้ –19 พฤษภาคม 2559 (ผ่านทางเว็บไซต์)
          สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ : 1 มิถุนายน 2559
          ประกาศผลทางเว็บไซต์ : 9 มิถุนายน 2559 (ผ่านทางเวบไซต์)