ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนนักศึกษาวิจัย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559     เข้าชม 256     โดย ครูอินโฟ

กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของญี่ปุ่น ยินดีมอบทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่นระดับปริญญาตรีและทุนนักศึกษาวิจัย ให้แก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2560 สามารถสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น. 

** ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นสามารถสมัครได้ **

ทุนนักศึกษาวิจัย

เงื่อนไขของทุน

- เริ่มรับทุนตั้งแต่เมษายน 2017 - มีนาคม 2019 โดยจะได้เข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นก่อน

เป็นระยะเวลา 6 เดือน

- จะได้รับเงินค่าใช้จ่าย 143,000 เยนต่อเดือน , ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ , ค่าเล่าเรียนจนจบการศึกษา ,

ค่ารักษาพยาบาล 70% ตามจริง

คุณสมบัติ

1. มีสัญชาติไทย

2. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึง 1 เมษายน 2560

3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือจบระดับปริญญาโท

4. มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวมดังนี้

- มีเกรดเฉลี่ยสะสม ในระดับปริญญาตรี 3.25 ขึ้นไป

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า 3.50

- มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาเภสัชศาสตร์

- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ระดับ 1

- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 2

- คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.15 ในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3

หรือ ระดับ 4 

- สอบผ่าน EJU(Examination for Japanese University Admission for International Students) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 240 ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. Admission Form

3. แผนการศึกษา (Study Plan) (ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้)

4. รูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 cm ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 ใบ

5. ใบประมวลผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (ถ้ามี)

6. หนังสือรับรองคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ถ้ามี)

7. ผลสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นหรือผลสอบ EJU (หากมี)

** เอกสารทุกอย่างต้องอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น **

การสมัคร นำเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์) สถานทูตญี่ปุ่นฯ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.30 น.

หากใครไม่สะดวกไปด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย หรือ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โทร.053-203367 ต่อ 190 (เจ้าหน้าที่ คุณ ณิชาภัส) ต่อ 104 (เจ้าหน้าที่ คุณ วัลลภ) สอบถามได้ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น. หยุด เสาร์ – อาทิตย์