โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรี

วันที่ 22 เมษยายน 2559     เข้าชม 166     โดย ครูอินโฟ

โครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูฟรี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR จำนวน 2,002 ทุน มูลค่า 2,000,000 บาท

 

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ตามกรอบ CEFR ฟรีหนึ่งคอร์ส (6เดือน) โดยโปรแกรม DynEd International จากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1,001 ทุน (77จังหวัด จังหวัดละ 13 ทุน) และโปรแกรม 24ENGLISH เพื่อพัฒนาความรู้เตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษจำนวน 1,001 ทุน (77จังหวัด จังหวัดละ 13 ทุน)

 

เงื่อนไขการขอรับทุน:

 

1. ผู้สมัครจะต้องเป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุกสังกัด โดยไม่จำกัดสาขาวิชาที่สอน

 

2. เป็นผู้พร้อมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด) หรือต้องการวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเองด้วยข้อสอบระดับมาตราฐานสากล

 

3. ผู้สมัครทุกคนจะต้องทำข้อสอบคัดเลือกแบบออนไลน์เพื่อคัดผู้สอบให้เหลือจำนวน 2,002 ทุน

 

4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับประกาศนียบัตรต่อเมื่อเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาเรียน

 

5. เกณฑ์พิจารณาจังหวัด พิจารณาจากจังหวัดที่หน่วยงานต้นสังกัดตั้งอยู่

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด

 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-665-7445 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.)