รับสมัครทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดสามชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558

วันที่ 22 เมษยายน 2559     เข้าชม 165     โดย ครูอินโฟ

สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดำเนินโครงการสนับสนุนกาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ "ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพํฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี หรือมีผลการเรียนดี ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการ/สาขาขาดแคลนของพื้นที่จังหวัดสามชายแดนใต้ โดยสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษาของหลักสูตรให้แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://202.44.139.20/publicrelation/anc_doc/20160104183137.PDF